OUR TEAM

Anup Mehta

Anup Mehta

Director & COO

Neha Jain

Neha Jain

Director & CMO

Shashank Randev

Shashank Randev

Director Investor Relations

Vinayak Shrivastav

Vinayak Shrivastav

Venture Strategy & Investments

Vinayak Shrivastav

Tushar Shetty

Research Analyst

Jairaj Mashru

Jairaj Mashru

Venture Partner Business strategy

Ram G.

Ram G.

Venture Partner Business strategy

Nilesh Jain

Nilesh Jain

Venture Partner Technology Evangelist

Amit Jain

Amit Jain

Board Member M&A Strategy

Salil Pradhan

Salil Pradhan

Board Member IOT & sensor tech

Roy Terry

Roy Terry

Chief Pitch Coach

Roy Terry

Saket Dandotia

Technology Partner

25 Plus Mentors on board